สวมหมวกเซฟตี้บริเวณมหาวิทยาลัยพะเยายังไม่ประสบผลสำเร็จ

จากการจัดโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยของสภอ.เมืองพะเยาร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา ในเดือนกรกฎาคม 2554 ได้มีการประชาสัมพันธ์โดยก

read more